Pota Focal Global Glossary Phrasomatic
Fáilte! Bailiúchán foclóirí agus gluaiseanna Gaeilge é Pota Focal a cuireadh le chéile as na foinsí seo a leanas —
Welcome! Pota Focal is a collection of Irish dictionaries built from the following sources —
Pota Focal
Gluais Tí
House Glossary
Gluais phearsanta atá á bailiú leis na blianta anuas ag údar an tsuímh seo.
INNEACHAR: breis is 5,000 ceannfhocal
A personal glossary collected over several years by this website's author.
CONTENTS: over 5,000 headwords
Beo!
Beo!
Beo!
Gluaiseanna dátheangacha ó na hailt ar fad dár foilsíodh riamh san iris Beo!
INNEACHAR: breis is 100,000 iontráil
Bilingual glossaries from all the articles ever published in the webzine Beo!
CONTENTS: over 100,000 entries
Líonra Séimeantach na Gaeilge
Líonra Séimeantach na Gaeilge
Irish Semantic Network
As Líonra Séimeantach na Gaeilge a tháinig an teasáras atá ar fáil anseo.
INNEACHAR: breis is 30,000 ceannfhocal
The thesaurus available here is based on the Irish Semantic Network.
CONTENTS: over 30,000 headwords
Nua-Chorpas na hÉireann
Nua-Chorpas na hÉireann
New Corpus for Ireland
As Nua-Chorpas na hÉireann a tháinig sonraí maidir le minicíocht úsáide focal.
INNEACHAR: na 10,000 focal is minice
Pota Focal's data about word frequency came from the New Corpus for Ireland.
CONTENTS: the 10,000 most frequent words
Is féidir na hacmhainní ar fad seo a chuardach anseo san aon áit amháin.
All these resources can be searched here in one place.
+ Cuireann Pota Focal fáilte i gcónaí roimh a thuilleadh ábhair. Má tá bailiúchán léacsach Gaeilge agat agus más spéis leat é a chur ar fáil anseo, bí ag caint linn.
+ Pota Focal always welcomes new contributions. If you have an Irish-language lexical resource which you would like to share on this website, talk to us.